Privacy en Cookie Policy

Privacy en cookie policy (Nederlands)
My Parts Place respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
My Parts Place zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. My Parts Place gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: ■ Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. ■ Om het winkelen bij My Parts Place zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. ■ Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. ■ Als u bij My Parts Place een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. ■ Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. ■ Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser opslaat op uw computer. My Parts Place gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonlijke identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u bij het winkelen bij MyParts Place geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van My Parts Place, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In het geval ons privacybeleid moet worden gewijzigd, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Privacy and cookie policy (English) 
My Parts Place respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your information to process orders as quickly and easily as possible. For other purposes we will only use this information with your permission. My Parts Place will your personal information to third parties and will only sell to third parties that are involved in processing your order. My Parts Place uses the collected data to provide its customers the following services: ■ If you place an order, we need your name, email address, delivery address and payment information to process your order and to keep you informed of the progress. ■ To make shopping at My Parts Place as pleasant as possible, we store with your consent personal information and the details of your order and the use of our services. This allows us to personalize the website. ■ We use your e-mail address to inform you about the development of the website and special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information, you can unsubscribe on our website. ■ If you place an order with My Parts Place we keep, if desired, your data on a Secure Server. You can provide a username and password so that your name and address, telephone number, email address, delivery and payment information, so you do not have to fill it in with every new order. ■ Data on the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site. ■ If you decide to write a review, you can choose whether to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to publish contributions that do not meet our site conditions. ■ If you respond to an action or competition, we ask for your name, address and e-mail address. We use this information to carry out the action, to announce the prize winner(s), and to measure the response to our marketing actions. My Parts Place does not sell your information. My Parts Place will your personal information to third parties and will only sell to third parties that are involved in processing your order. Our employees and our third parties are obliged to respect the confidentiality of your information.

Cookies
Cookies are small pieces of information that your browser stores on your computer. My Parts Place uses cookies to recognize you on your next visit. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt to the needs of our visitors. Our cookies provide information related to personal identification. You can set your browser so that you shop at My Parts Place not receive cookies. If you have any questions about the Privacy Policy of My Parts Place, please contact us. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change it. In case our Privacy Policy needs to be changed, you will always find the most recent information on this page.

 

Datenschutz- und Cookie-Richtlinie 
My Parts Place respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Informationen vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Informationen, um Bestellungen so schnell und einfach wie möglich zu bearbeiten. Für andere Zwecke verwenden wir diese Informationen nur mit Ihrer Zustimmung. My Parts Place gibt Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter und verkauft sie nur an Dritte, die an der Abwicklung Ihrer Bestellung beteiligt sind. My Parts Place verwendet die gesammelten Daten, um seinen Kunden die folgenden Dienstleistungen anzubieten: ■ Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, benötigen wir Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Lieferadresse und Ihre Zahlungsinformationen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten und Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten. ■ Um den Einkauf bei My Parts Place so angenehm wie möglich zu gestalten, speichern wir mit Ihrer Zustimmung persönliche Informationen und die Details Ihrer Bestellung und der Nutzung unserer Dienste. Dadurch können wir die Website personalisieren. ■ Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über die Entwicklung der Website und Sonderangebote und Aktionen zu informieren. Wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich von unserer Website abmelden. ■ Wenn Sie eine Bestellung bei My Parts Place aufgeben, bewahren wir Ihre Daten auf Wunsch auf einem sicheren Server auf. Sie können einen Benutzernamen und ein Passwort angeben, damit Sie Ihren Namen und Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Liefer- und Zahlungsinformationen angeben, damit Sie diese nicht bei jeder neuen Bestellung eingeben müssen. ■ Daten über die Nutzung unserer Website und das Feedback, das wir von unseren Besuchern erhalten, helfen uns, unsere Website weiterzuentwickeln und zu verbessern. ■ Wenn Sie sich entscheiden, eine Rezension zu schreiben, können Sie wählen, ob Sie Ihren Namen oder andere persönliche Informationen hinzufügen möchten. Wir sind neugierig auf die Meinungen unserer Besucher, behalten uns aber das Recht vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen, die nicht unseren Seitenbedingungen entsprechen. ■ Wenn Sie auf eine Aktion oder einen Wettbewerb reagieren, fragen wir nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer E-Mail-Adresse. Wir verwenden diese Informationen, um die Aktion durchzuführen, den/die Preisträger bekannt zu geben und die Resonanz auf unsere Marketingaktionen zu messen. My Parts Place verkauft Ihre Informationen nicht. My Parts Place gibt Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter und verkauft sie nur an Dritte, die an der Abwicklung Ihrer Bestellung beteiligt sind. Unsere Mitarbeiter und unsere Dritten sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Informationen zu respektieren.

Cookies
Cookies sind kleine Informationseinheiten, die Ihr Browser auf Ihrem Computer speichert. My Parts Place verwendet Cookies, um Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Cookies ermöglichen es uns, Informationen über die Nutzung unserer Dienste zu sammeln und diese zu verbessern und an die Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Unsere Cookies liefern Informationen zur persönlichen Identifizierung. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie beim Einkaufen bei My Parts Place keine Cookies erhalten. Wenn Sie Fragen zur Datenschutzrichtlinie von My Parts Place haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unser Kundenservice hilft Ihnen weiter, wenn Sie Auskunft über Ihre Daten benötigen oder diese ändern möchten. Falls unsere Datenschutzrichtlinie geändert werden muss, finden Sie auf dieser Seite immer die aktuellsten Informationen.

 

Politique de confidentialité et de cookies
My Parts Place respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de manière confidentielle. Nous utilisons vos informations pour traiter les commandes aussi rapidement et facilement que possible. À d'autres fins, nous n'utiliserons ces informations qu'avec votre permission. My Parts Place transmettra vos informations personnelles à des tiers et ne les vendra qu'à des tiers impliqués dans le traitement de votre commande. My Parts Place utilise les données collectées pour fournir à ses clients les services suivants : ■ Si vous passez une commande, nous avons besoin de votre nom, adresse e-mail, adresse de livraison et informations de paiement pour traiter votre commande et vous tenir informé de l'avancement. ■ Pour rendre vos achats sur My Parts Place aussi agréables que possible, nous stockons avec votre consentement des informations personnelles et les détails de votre commande et de l'utilisation de nos services. Cela nous permet de personnaliser le site Web. ■ Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous informer de l'évolution du site Internet et des offres spéciales et promotions. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désabonner de notre site Web. ■ Si vous passez une commande avec My Parts Place, nous conservons, si vous le souhaitez, vos données sur un serveur sécurisé. Vous pouvez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe afin que vos nom et adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, informations de livraison et de paiement, vous n'ayez pas à les remplir à chaque nouvelle commande. ■ Les données sur l'utilisation de notre site et les commentaires que nous recevons de nos visiteurs nous aident à développer et à améliorer notre site. ■ Si vous décidez d'écrire une critique, vous pouvez choisir d'ajouter votre nom ou d'autres informations personnelles. Nous sommes curieux de connaître les opinions de nos visiteurs, mais nous nous réservons le droit de ne pas publier de contributions qui ne respectent pas les conditions de notre site. ■ Si vous répondez à une action ou à un concours, nous vous demandons votre nom, votre adresse et votre adresse e-mail. Nous utilisons ces informations pour mener à bien l'action, annoncer le(s) gagnant(s) et mesurer la réponse à nos actions marketing. My Parts Place ne vend pas vos informations. My Parts Place transmettra vos informations personnelles à des tiers et ne les vendra qu'à des tiers impliqués dans le traitement de votre commande. Nos employés et nos tiers sont tenus de respecter la confidentialité de vos informations.

Cookies
Les cookies sont de petites informations que votre navigateur stocke sur votre ordinateur. My Parts Place utilise des cookies pour vous reconnaître lors de votre prochaine visite. Les cookies nous permettent de collecter des informations sur l'utilisation de nos services et d'améliorer et de nous adapter aux besoins de nos visiteurs. Nos cookies fournissent des informations relatives à l'identification personnelle. Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour que vos achats sur My Parts Place ne reçoivent pas de cookies. Si vous avez des questions sur la politique de confidentialité de My Parts Place, veuillez nous contacter. Notre service client vous aidera si vous avez besoin d'informations sur vos données ou si vous souhaitez les modifier. Dans le cas où notre politique de confidentialité doit être modifiée, vous trouverez toujours les informations les plus récentes sur cette page.

 

Back to Top