Terms of conditions


Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFENITIES
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 TOTSTANTKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5 LEVERING
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen voor rekening van de consument. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één kwartaal overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 GARANTIE
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie voor niet elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 14 dagen na levering. De onder 1. genoemde garantie voor wel elektronische artikelen geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is gebruiker in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 MONSTERS EN MODELLEN
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 ONDERZOEK, RECLAMES
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
4. Bij schade of vermissing door verzending, derde partij, zal eerst de uitkomst van door de derde partij gehouden onderzoek worden afgewacht.
5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht. De kosten van het risico van verlies van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker. De kosten van het risico van beschadiging van de producten bij verzending liggen bij de gebruiker en de consument. Beiden zullen 50% ontvangen van de door de verzendorganisatie uitgekeerde bedrag. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 PRIJSVERHOGING 1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na twee maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 INCASSOKOSTEN
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 VRIJWARINGEN
1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 GESCHILLEN
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Download algemene voorwaarden

 

Terms of conditions

Terms of conditions
1. In these general terms and conditions, the following terms are used with the following meaning, unless explicitly stated otherwise. User: the user of the general terms and conditions; Consumer: a counterparty who is a natural person and does not act in the exercise of a business or profession; Agreement: the agreement between the user and the consumer; Consumer purchase: the agreement for the purchase and sale of movable property, which is concluded by a seller who is acting in the exercise of a profession or business, and a consumer, a natural person, who is not acting in the exercise of a profession or business .

Article 2 GENERAL
1. These terms and conditions apply to every offer, quotation and agreement between the user and a consumer to which the user has declared these terms and conditions applicable, insofar as the parties have not expressly deviated from these terms and conditions in writing.
2. The present terms and conditions also apply to agreements with the user, for the implementation of which third parties must be involved.
3. Any deviations from these general terms and conditions are only valid if they have been expressly agreed in writing.
(See also: Article-by-article explanation under 1).

Article 3 OFFERS AND QUOTES
1. All offers and quotations are without obligation and are made in any written form, unless the user forgoes a written offer for practical, urgent or other reasons. The offer provides for a date or date, or can be determined by date.
2. The user is only bound by offers and quotations if the consumer accepts them, preferably in writing, within 14 days. The prices stated in an offer include VAT, unless stated otherwise.
3. User cannot be held to its offers and quotations if the consumer, in terms of reasonableness and fairness and generally accepted views, should have understood that the offer or quotation or any part thereof contains an obvious mistake or error.
4. If the acceptance deviates (on minor points) from the offer included in the quotation, the user is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the user indicates otherwise.
5. A composite quotation does not oblige the user to deliver part of the goods included in the offer or quotation against a corresponding part of the quoted price.
6. Offers or quotations do not automatically apply to repeat orders.
(See also: Article-by-article explanation under 2).

Article 4 CONCLUSION OF THE AGREEMENT
1. The agreement is concluded by the timely acceptance by the consumer of the user's offer.

Article 5 DELIVERY
1. Unless otherwise agreed, delivery will be made ex factory/shop/warehouse of the user.
2. The consumer is obliged to take delivery of the purchased goods at the time when they are available or handed over to him.
3. If the consumer refuses to purchase or is negligent in providing information or instructions necessary for the delivery, the articles intended for delivery will be stored at the risk of the consumer after the user has notified him. In that case, the consumer will owe all additional costs.
4. If the user and consumer agree on delivery, the delivery of purchases will be at the expense of the consumer. The User reserves the right to invoice the costs for delivery separately upon delivery.
5. If it has been agreed that delivery will be carried out in phases, the user can suspend the execution of those parts that belong to a subsequent phase until the consumer has approved the results of the preceding phase in writing.
6. If the user requires information from the consumer in the context of the implementation of the agreement, the delivery time will commence after the consumer has made this available to the user.
7. If the user has specified a term for delivery, this is indicative. A specified delivery time is therefore never a strict deadline. However, the final delivery time will never exceed the specified delivery time by more than one quarter, unless there is a case of force majeure. If a term is exceeded, the consumer must give the user written notice of default.
(See also: Article-by-article explanation under 3).

Article 6 WARRANTY
1. The user guarantees that the goods to be delivered meet the usual requirements and standards that can be set for them and are free of any defects.
2. The guarantees mentioned under 1e also applies if the goods to be delivered are intended for use abroad and the consumer has explicitly notified the user of this use in writing at the time of entering into the agreement. 3. The warranty for non-electronic items referred to under 1. applies for a period of 14 days after delivery. The guarantee mentioned under 1. for electronic articles applies for a period of 3 months after delivery.
4. If the goods to be delivered do not comply with these guarantees, the user will replace or take care of the goods within a reasonable period of time after receipt thereof or, if return is not reasonably possible, after written notification of the defect by the consumer, at the choice of the user for recovery. In the event of replacement, the consumer now undertakes to return the replaced item to the user and to transfer ownership of it to the user.
5. The warranty referred to in this regard does not apply if the defect has arisen as a result of improper or improper use or if, without written permission from the user, the consumer or third parties have made changes or attempted to make changes to the item or have used it for purposes for which the item is not intended.
6. If the delivered item does not comply with what was agreed and this non-conformity is a defect within the meaning of the product liability regulation, then the user is in principle not liable for consequential damage. (See also: Article-by-article explanation under 4).

Article 7 SAMPLES AND MODELS
1. If a model or sample has been shown or provided to the consumer by the user, the item corresponds to it, unless the provision was used as an indication.

Article 8 RETENTION OF TITLE
1. The user remains the full owner of the delivered item until the purchase price has been paid in full.

Article 9 INVESTIGATIONS, ADVERTISEMENTS
1. The consumer is obliged to inspect or have inspected the delivered goods at the time of delivery, but in any case within the shortest possible term. In doing so, the consumer should examine whether the quality and quantity of the delivered goods correspond to what has been agreed, or at least meets the requirements that apply to this in normal (trade) traffic.
2. Any visible shortcomings must be reported to the user in writing within three days after delivery, unless this is impossible or unreasonably onerous.
3. The consumer must report a non-visible defect to the user within eight days after discovery, but no later than within the warranty period, with due observance of the provisions of the previous paragraph of this article. After the warranty period has expired, the user is entitled to charge all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out costs.
4. In the event of damage or loss due to shipment by a third party, the outcome of the investigation conducted by the third party will first be awaited.
5. If a complaint is lodged in a timely manner pursuant to the previous paragraph, the consumer remains obliged to purchase and pay for the purchased goods. If the consumer wishes to return defective goods, this shall be done with the prior written consent of the user and in the manner indicated by the user.
(See also: Article-by-article explanation under 5).

Article 10 TRANSFER OF RISK
The risk of loss of or damage to the products that are the subject of the agreement transfers to the consumer at the moment when they are legally and/or actually delivered to the consumer and are therefore in the power of the consumer or a third party to be designated by the consumer. are being brought. The cost of the risk of loss of the products during shipment lies with the user. The costs of the risk of damage to the products during shipment lie with the user and the consumer. Both will receive 50% of the amount paid by the shipping company. (See also: Article-by-article explanation under 6).

Article 11 PRICE INCREASE 1. If the user agrees a certain price with the consumer when concluding the agreement, the user is nevertheless entitled to increase the price, even if the price was not originally quoted subject to conditions. 2. If a price increase takes place within two months after the conclusion of the agreement, the consumer can dissolve the agreement by means of a written statement, regardless of the percentage of the increase, unless the authority to increase the price arises from an authority under the law. 3. If the price increase takes place after two months after the conclusion of the agreement, the consumer is entitled to dissolve the agreement if the price increase is more than 5%, unless this price increase js increase is the result of a change in the agreement or this increase results from a power under the law.
(See also: Article-by-article explanation under 7).

Article 13 SUSPENSION AND DISSOLUTION 
1. User is authorized to suspend fulfillment of its obligations or to dissolve the agreement, if: 
- Consumer does not or does not fully comply with the obligations under the agreement. 
- after concluding the agreement, the user becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the consumer will not fulfill his obligations. If there is good reason to fear that the consumer will only partially or not properly comply, the suspension is only permitted insofar as the shortcoming justifies it. 
- the consumer was requested to provide security for the fulfillment of his obligations under the agreement when the agreement was concluded and this security is not provided or is insufficient. As soon as security has been provided, the right to suspend will lapse, unless this payment has been unreasonably delayed as a result.
2. Furthermore, the user is authorized to dissolve the agreement (or have it dissolved) if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or can no longer be required according to standards of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise that are of a nature that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected.
3. If the agreement is dissolved, the user's claims against the consumer are immediately due and payable. If the user suspends compliance with its obligations, it retains its claims under the law and the agreement.
4. User always retains the right to claim compensation. 

Article 14 COLLECTION COSTS
1. If the consumer is in default or fails to fulfill one or more of his obligations, all reasonable costs incurred in obtaining payment out of court will be borne by the consumer. In any case, the consumer owes collection costs in the event of a monetary claim. The collection costs are calculated in accordance with the collection rate as advised by the Netherlands Bar Association in collection cases.
2. If the user demonstrates that he has incurred higher costs, which were reasonably necessary, these will also be eligible for reimbursement. (See also: Article-by-article explanation under 9).

Article 15 INDEMNIFICATIONS 
1. The consumer indemnifies the user against claims from third parties with regard to intellectual property rights on materials or data provided by the consumer, which are used in the performance of the agreement. 
2. If the consumer provides the user with information carriers, electronic files or software, etc., the user guarantees that the information carriers, electronic files or software are free of viruses and defects. 

Article 16 INTELLECTUAL PROPERTY AND COPYRIGHT 
1. Without prejudice to the other provisions of these general terms and conditions, the user retains the rights and powers accruing to that user under the Copyright Act. 
2. The consumer is not permitted to make changes to the goods, unless the nature of the delivered goods dictates otherwise or it has been agreed otherwise in writing. 
3. Any designs, sketches, drawings, films, software and other materials or (electronic) files created by the user within the framework of the agreement remain the property of the user, regardless of whether they are made available to the consumer or to third parties. are set, unless otherwise agreed. 
4. All documents possibly provided by the user, such as designs, sketches, drawings, films, software, (electronic) files, etc., are exclusively intended for use by the consumer and may not be reproduced by the consumer without the prior consent of the user. be made public or brought to the attention of third parties, unless the nature of the documents provided dictates otherwise. 
5. The user reserves the right to use any knowledge gained through the performance of the work for other purposes, insofar as no confidential information is disclosed to third parties. 

Article 17 LIABILITY 
1. If the goods delivered by the user are defective, the user's liability towards the consumer is limited to what has been arranged in these terms and conditions under "Guarantees". 
2. If the producer of a defective good is liable for consequential damage, then the user's liability is limited to repair or replacement of the good, or refund of the purchase price. 
3. Without prejudice to the above, the user is not liable if the sdamage is due to intent and / or gross negligence and / or culpable actions, or injudicious or improper use by the consumer. 
4. The limitations of liability for direct damage included in these terms and conditions do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of the user or his subordinates. 
(See also: Article-by-article explanation under 10).

Article 18 FORCE MAJEURE 
1. The parties are not obliged to fulfill any obligation if they are prevented from doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to their fault, and cannot be held accountable by virtue of the law, a legal act or generally accepted beliefs. 
2. In these general terms and conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this regard by law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, which the user cannot influence, but as a result of which the user is unable to fulfill its obligations after to come. This includes strikes in the user's company. 
3. The user also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) compliance occurs after the user should have fulfilled his obligation. 
4. Parties can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, either party is entitled to dissolve the agreement, without any obligation to pay damages to the other party. 
5. Insofar as the user has already partially fulfilled his obligations under the agreement at the time of the occurrence of force majeure or will be able to fulfill them, and the part fulfilled or to be fulfilled has independent value, the user is entitled to part to be invoiced separately. The consumer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.
(See also: Article-by-article explanation under 11). 

Article 19 DISPUTES 
1. The court in the user's place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the subdistrict court has jurisdiction. Nevertheless, the user has the right to submit the dispute to the competent court according to the law. (See also: Article-by-article explanation under 12). 

Article 20 APPLICABLE LAW 
1. Dutch law applies to every agreement between the user and the consumer. The Vienna Sales Convention is expressly excluded.

Download terms and conditions
Conditions générales de vente

Article 1 DEFENSES
1. Dans les présentes conditions générales, les termes suivants sont utilisés avec la signification suivante, sauf indication contraire explicite. Utilisateur : l'utilisateur des conditions générales ; Consommateur : une contrepartie qui est une personne physique et n'agit pas dans l'exercice d'une entreprise ou d'une profession ; Accord : l'accord entre l'utilisateur et le consommateur ; Achat consommateur : le contrat d'achat et de vente de biens mobiliers, qui est conclu entre un vendeur qui agit dans l'exercice d'une profession ou d'une entreprise, et un consommateur, personne physique, qui n'agit pas dans l'exercice d'une profession ou entreprise.

Article 2 GÉNÉRALITÉS
1. Ces conditions générales s'appliquent à chaque offre, devis et accord entre l'utilisateur et un consommateur auquel l'utilisateur a déclaré ces conditions générales applicables, dans la mesure où les parties n'ont pas expressément dérogé par écrit à ces conditions générales.
2. Les présentes conditions générales s'appliquent également aux accords avec l'utilisateur, pour l'exécution desquels des tiers doivent être impliqués.
3. Toute dérogation aux présentes conditions générales n'est valable que si elle a été expressément convenue par écrit.
(Voir aussi : Explication article par article sous 1).

Article 3 OFFRES ET DEVIS
1. Toutes les offres et devis sont sans engagement et sont faits sous toute forme écrite, à moins que l'utilisateur ne renonce à une offre écrite pour des raisons pratiques, urgentes ou autres. L'offre prévoit une date ou une date, ou peut être déterminée par date.
2. L'utilisateur n'est lié par les offres et devis que si le consommateur les accepte, de préférence par écrit, dans un délai de 14 jours. Les prix indiqués dans une offre incluent la TVA, sauf indication contraire.
3. L'utilisateur ne peut être tenu responsable de ses offres et devis si le consommateur, en termes de caractère raisonnable, d'équité et d'opinions généralement acceptées, aurait dû comprendre que l'offre ou le devis ou une partie de celui-ci contient une erreur ou une erreur évidente.
4. Si l'acceptation s'écarte (sur des points mineurs) de l'offre incluse dans le devis, l'utilisateur n'est pas lié par celle-ci. Le contrat ne sera alors pas conclu conformément à cette acceptation divergente, sauf indication contraire de l'utilisateur.
5. Un devis composite n'oblige pas l'utilisateur à livrer une partie des biens inclus dans l'offre ou le devis contre une partie correspondante du prix indiqué.
6. Les offres ou devis ne s'appliquent pas automatiquement aux commandes répétées.
(Voir aussi : Explication article par article sous 2).

Article 4 CONCLUSION DU CONTRAT
1. Le contrat est conclu par l'acceptation en temps voulu par le consommateur de l'offre de l'utilisateur.

Article 5 LIVRAISON
1. Sauf convention contraire, la livraison s'effectue départ usine/magasin/entrepôt de l'utilisateur.
2. Le consommateur est tenu de prendre livraison des biens achetés au moment où ils sont disponibles ou remis.
3. Si le consommateur refuse d'acheter ou néglige de fournir les informations ou instructions nécessaires à la livraison, les articles destinés à la livraison seront conservés aux risques et périls du consommateur après que l'utilisateur l'en aura informé. Dans ce cas, le consommateur devra payer tous les frais supplémentaires.
4. Si l'utilisateur et le consommateur s'accordent sur la livraison, la livraison des achats se fera aux frais du consommateur. L'Utilisateur se réserve le droit de facturer les frais de livraison séparément lors de la livraison.
5. S'il a été convenu que la livraison sera effectuée par phases, l'utilisateur peut suspendre l'exécution des pièces appartenant à une phase ultérieure jusqu'à ce que le consommateur ait approuvé par écrit les résultats de la phase précédente.
6. Si l'utilisateur a besoin d'informations de la part du consommateur dans le cadre de l'exécution du contrat, le délai de livraison commencera après que le consommateur aura mis ces informations à la disposition de l'utilisateur.
7. Si l'utilisateur a spécifié un délai de livraison, celui-ci est indicatif. Un délai de livraison spécifié n'est donc jamais un délai de rigueur. Toutefois, le délai de livraison définitif ne dépassera jamais le délai de livraison prévu de plus d'un quart, sauf cas de force majeure. En cas de dépassement d'un délai, le consommateur doit mettre en demeure l'utilisateur par écrit.
(Voir aussi : Explication article par article sous 3).

Article 6 GARANTIE
1. L'utilisateur garantit que les marchandises à livrer répondent aux exigences et normes habituelles qui peuvent leur être fixées et sont exemptes de tout défaut.
2. Les garanties mentionnées sous 1e s'applique également si les marchandises à livrer sont destinées à être utilisées à l'étranger et que le consommateur a explicitement informé l'utilisateur de cette utilisation par écrit au moment de la conclusion du contrat. 3. La garantie pour les articles non électroniques mentionnés sous 1. s'applique pendant une période de 14 jours après la livraison. La garantie mentionnée sous 1. pour les articles électroniques s'applique pendant une période de 3 mois après la livraison.
4. Si les marchandises à livrer ne sont pas conformes à ces garanties, l'utilisateur remplacera ou prendra en charge les marchandises dans un délai raisonnable après réception de celles-ci ou, si le retour n'est pas raisonnablement possible, après notification écrite du défaut par le consommateur, au choix de l'utilisateur pour la récupération. En cas de remplacement, le consommateur s'engage désormais à restituer l'article remplacé à l'utilisateur et à en transférer la propriété à l'utilisateur.
5. La garantie mentionnée à cet égard ne s'applique pas si le défaut est survenu à la suite d'une utilisation inappropriée ou inappropriée ou si, sans l'autorisation écrite de l'utilisateur, le consommateur ou des tiers ont apporté des modifications ou tenté d'apporter des modifications à la l'article ou l'ont utilisé à des fins auxquelles l'article n'est pas destiné.
6. Si l'article livré n'est pas conforme à ce qui a été convenu et que cette non-conformité est un défaut au sens du règlement sur la responsabilité du fait des produits, l'utilisateur n'est en principe pas responsable des dommages consécutifs. (Voir aussi : Explication article par article sous 4).

Article 7 ÉCHANTILLONS ET MODÈLES
1. Si un modèle ou un échantillon a été montré ou fourni au consommateur par l'utilisateur, l'article lui correspond, à moins que la disposition n'ait été utilisée à titre indicatif.

Article 8 RESERVE DE PROPRIETE
1. L'utilisateur reste le plein propriétaire de l'article livré jusqu'au paiement intégral du prix d'achat.

Article 9 ENQUÊTES, ANNONCES
1. Le consommateur est tenu d'inspecter ou de faire inspecter les marchandises livrées au moment de la livraison, mais en tout cas dans les plus brefs délais. Ce faisant, le consommateur doit vérifier si la qualité et la quantité des marchandises livrées correspondent à ce qui a été convenu, ou au moins répondent aux exigences qui s'appliquent à cela dans le trafic (commercial) normal.
2. Tout défaut visible doit être signalé par écrit à l'utilisateur dans les trois jours suivant la livraison, sauf si cela est impossible ou déraisonnablement onéreux.
3. Le consommateur doit signaler un défaut non visible à l'utilisateur dans les huit jours suivant sa découverte, mais au plus tard pendant la période de garantie, dans le respect des dispositions du paragraphe précédent du présent article. Après l'expiration de la période de garantie, l'utilisateur est en droit de facturer tous les frais de réparation ou de remplacement, y compris les frais d'administration, d'expédition et de déplacement.
4. En cas de dommage ou de perte dû à l'expédition par un tiers, le résultat de l'enquête menée par le tiers sera d'abord attendu.
5. Si une réclamation est déposée dans les délais conformément au paragraphe précédent, le consommateur reste tenu d'acheter et de payer les biens achetés. Si le consommateur souhaite retourner les biens défectueux, cela doit être fait avec le consentement écrit préalable de l'utilisateur et de la manière indiquée par l'utilisateur.
(Voir aussi : Explication article par article sous 5).

Article 10 TRANSFERT DES RISQUES
Le risque de perte ou d'endommagement des produits faisant l'objet du contrat est transféré au consommateur au moment où ils sont légalement et/ou effectivement livrés au consommateur et sont donc au pouvoir du consommateur ou d'un tiers pour être désigné par le consommateur. Le coût du risque de perte des produits lors du transport est à la charge de l'utilisateur. Les coûts du risque d'endommagement des produits pendant le transport incombent à l'utilisateur et au consommateur. Les deux recevront 50% du montant payé par la compagnie maritime. (Voir aussi : Explication article par article sous 6).

Article 11 AUGMENTATION DE PRIX 1. Si l'utilisateur convient d'un certain prix avec le consommateur lors de la conclusion du contrat, l'utilisateur a néanmoins le droit d'augmenter le prix, même si le prix n'a pas été initialement proposé sous conditions. 2. Si une augmentation de prix a lieu dans les deux mois suivant la conclusion du contrat, le consommateur peut résilier le contrat au moyen d'une déclaration écrite, quel que soit le pourcentage de l'augmentation, à moins que le pouvoir d'augmenter le prix ne vienne d'une autorité sous la loi. 3. Si l'augmentation de prix a lieu deux mois après la conclusion du contrat, le consommateur a le droit de résilier le contrat si l'augmentation de prix est supérieure à 5 %, à moins que cette augmentation de prix js augmentation est le résultat d'un changement dans l'accord ou cette augmentation résulte d'un pouvoir en vertu de la loi. (Voir aussi : Explication article par article sous 7).

Article 13 SUSPENSION ET DISSOLUTION
1. L'utilisateur est autorisé à suspendre l'exécution de ses obligations ou à résilier le contrat, si :
- Le consommateur ne respecte pas ou ne respecte pas entièrement les obligations découlant du contrat.
- après la conclusion du contrat, l'utilisateur prend connaissance de circonstances qui donnent de bonnes raisons de craindre que le consommateur ne remplisse pas ses obligations. S'il y a de bonnes raisons de craindre que le consommateur ne se conforme que partiellement ou pas correctement, la suspension n'est autorisée que dans la mesure où le manquement le justifie.
- le consommateur a été invité à fournir une garantie pour l'exécution de ses obligations en vertu du contrat lors de la conclusion du contrat et cette garantie n'est pas fournie ou est insuffisante. Dès que la garantie a été constituée, le droit de suspension s'éteint, à moins que ce paiement n'ait été retardé de manière déraisonnable de ce fait.
2. En outre, l'utilisateur est autorisé à résilier le contrat (ou à le faire résilier) si des circonstances surviennent de telle sorte que l'exécution du contrat est impossible ou ne peut plus être exigée selon des normes raisonnables et équitables, ou si d'autres circonstances surviennent de nature telle qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le contrat soit maintenu en l'état.
3. Si le contrat est résilié, les créances de l'utilisateur contre le consommateur sont immédiatement exigibles. Si l'utilisateur suspend le respect de ses obligations, il conserve ses droits en vertu de la loi et du contrat.
4. L'utilisateur conserve toujours le droit de réclamer une indemnisation.

Article 14 FRAIS DE PERCEPTION
1. Si le consommateur est en défaut ou ne remplit pas une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais raisonnables encourus pour obtenir le paiement extrajudiciaire seront à la charge du consommateur. Dans tous les cas, le consommateur est redevable des frais de recouvrement en cas de réclamation pécuniaire. Les frais de recouvrement sont calculés conformément au taux de recouvrement conseillé par l'Association du barreau néerlandais dans les cas de recouvrement.
2. Si l'utilisateur démontre qu'il a engagé des frais plus élevés, qui étaient raisonnablement nécessaires, ceux-ci seront également éligibles au remboursement. (Voir aussi : Explication article par article sous 9).

Article 15 INDEMNISATIONS
1. Le consommateur garantit l'utilisateur contre les réclamations de tiers concernant les droits de propriété intellectuelle sur les matériaux ou les données fournis par le consommateur, qui sont utilisés dans l'exécution du contrat.
2. Si le consommateur fournit à l'utilisateur des supports d'informations, des fichiers électroniques ou des logiciels, etc., l'utilisateur garantit que les supports d'informations, fichiers électroniques ou logiciels sont exempts de virus et de défauts.

Article 16 PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT
1. Sans préjudice des autres dispositions des présentes conditions générales, l'utilisateur conserve les droits et pouvoirs qui lui reviennent en vertu de la loi sur le droit d'auteur.
2. Le consommateur n'est pas autorisé à apporter des modifications à la marchandise, à moins que la nature de la marchandise livrée n'en décide autrement ou qu'il n'en ait été convenu autrement par écrit.
3. Tous les modèles, croquis, dessins, films, logiciels et autres matériaux ou fichiers (électroniques) créés par l'utilisateur dans le cadre du contrat restent la propriété de l'utilisateur, qu'ils soient mis à la disposition du consommateur ou de tiers. parties sont fixées, sauf convention contraire.
4. Tous les documents éventuellement fournis par l'utilisateur, tels que dessins, croquis, dessins, films, logiciels, fichiers (électroniques), etc., sont exclusivement destinés à l'usage du consommateur et ne peuvent être reproduits par le consommateur sans son accord préalable. de l'utilisateur soient rendues publiques ou portées à la connaissance de tiers, sauf si la nature des documents fournis s'y oppose.
5. L'utilisateur se réserve le droit d'utiliser à d'autres fins les connaissances acquises lors de l'exécution du travail, dans la mesure où aucune information confidentielle n'est divulguée à des tiers.

Article 17 RESPONSABILITÉ
1. Si les marchandises livrées par l'utilisateur sont défectueuses, la responsabilité de l'utilisateur envers le consommateur est limitée à ce qui a été prévu dans les présentes conditions générales sous "Garanties".
2. Si le producteur d'un bien défectueux est responsable des dommages consécutifs, la responsabilité de l'utilisateur est limitée à la réparation ou au remplacement du bien, ou au remboursement du prix d'achat.
3. Sans préjudice de ce qui précède, l'utilisateur n'est pas responsable si le sles dommages sont dus à une intention et / ou à une négligence grave et / ou à des actions coupables, ou à une utilisation imprudente ou inappropriée par le consommateur.
4. Les limitations de responsabilité pour les dommages directs incluses dans ces termes et conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur ou de ses subordonnés.
(Voir aussi : Explication article par article sous 10).

Article 18 FORCE MAJEURE
1. Les parties ne sont tenues de remplir aucune obligation si elles en sont empêchées en raison d'une circonstance qui ne peut être imputée à leur faute et ne peuvent être tenues responsables en vertu de la loi, d'un acte juridique ou de croyances généralement acceptées. .
2. Dans les présentes conditions générales, on entend par force majeure, outre ce qui est entendu à cet égard par la loi et la jurisprudence, toutes les causes extérieures, prévues ou imprévues, sur lesquelles l'utilisateur ne peut influencer, mais à la suite desquelles l'utilisateur est dans l'impossibilité de remplir ses obligations après à venir. Cela inclut les grèves dans l'entreprise de l'utilisateur.
3. L'utilisateur a également le droit d'invoquer la force majeure si la circonstance qui empêche la conformité (ultérieure) survient après que l'utilisateur aurait dû remplir son obligation.
4. Les parties peuvent suspendre les obligations en vertu de l'accord pendant la période pendant laquelle la force majeure se poursuit. Si cette période dure plus de deux mois, chaque partie a le droit de résilier le contrat, sans aucune obligation de verser des dommages-intérêts à l'autre partie.
5. Dans la mesure où l'utilisateur a déjà partiellement rempli ses obligations en vertu du contrat au moment de la survenance d'un cas de force majeure ou sera en mesure de les remplir, et que la partie remplie ou à remplir a une valeur indépendante, l'utilisateur a le droit de se à facturer séparément. Le consommateur est tenu de payer cette facture comme s'il s'agissait d'un accord séparé. (Voir aussi : Explication article par article sous 11).

Article 19 LITIGES
1. Le tribunal du lieu d'activité de l'utilisateur est seul compétent pour connaître des litiges, à moins que le tribunal d'arrondissement ne soit compétent. Néanmoins, l'utilisateur a le droit de soumettre le litige au tribunal compétent conformément à la loi. (Voir aussi : Explication article par article sous 12).

Article 20 LOI APPLICABLE
1. Le droit néerlandais s'applique à tout accord entre l'utilisateur et le consommateur. La Convention de Vienne sur les ventes est expressément exclue.

Télécharger les termes et conditions


Allgemeine geschäftsbedingugen  

Artikel 1 VERTEIDIGUNG
1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die folgenden Begriffe mit der folgenden Bedeutung verwendet, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Benutzer: der Benutzer der Allgemeinen Geschäftsbedingungen; Verbraucher: eine Gegenpartei, die eine natürliche Person ist und nicht in Ausübung eines Gewerbes oder Berufs handelt; Vereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem Benutzer und dem Verbraucher; Verbraucherkauf: der Vertrag über den Kauf und Verkauf beweglicher Sachen, der zwischen einem Verkäufer, der in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt, und einem Verbraucher, einer natürlichen Person, die nicht in Ausübung eines Berufs handelt, geschlossen wird oder Geschäft.

Artikel 2 ALLGEMEINES
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Kostenvoranschläge und Vereinbarungen zwischen dem Nutzer und einem Verbraucher, für die der Nutzer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für anwendbar erklärt hat, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgewichen sind.
2. Die vorliegenden AGB gelten auch für Vereinbarungen mit dem Nutzer, zu deren Durchführung Dritte hinzugezogen werden müssen.
3. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.
(Siehe auch: Erläuterung durch Artikel unter 1).

Artikel 3 ANGEBOTE UND ANGEBOTE
1. Alle Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend und erfolgen in jeglicher Schriftform, es sei denn, der Nutzer verzichtet aus praktischen, dringenden oder sonstigen Gründen auf ein schriftliches Angebot. Das Angebot sieht ein Datum oder Datum vor, oder kann nach Datum bestimmt werden.
2. An Angebote und Kostenvoranschläge ist der Nutzer nur gebunden, wenn der Verbraucher diese, vorzugsweise schriftlich, innerhalb von 14 Tagen annimmt. Die in einem Angebot angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
3. Der Benutzer kann nicht an seinen Angeboten und Kostenvoranschlägen festgehalten werden, wenn der Verbraucher im Hinblick auf Angemessenheit und Fairness und allgemein anerkannte Ansichten hätte verstehen müssen, dass das Angebot oder Kostenvoranschlag oder irgendein Teil davon einen offensichtlichen Fehler oder Irrtum enthält.
4. Weicht die Annahme (in geringfügigen Punkten) von dem im Angebot enthaltenen Angebot ab, so ist der Nutzer nicht daran gebunden. Der Vertrag kommt dann nicht gemäß dieser abweichenden Annahme zustande, es sei denn, der Nutzer gibt etwas anderes an.
5. Ein zusammengesetztes Angebot verpflichtet den Benutzer nicht, einen Teil der im Angebot oder Angebot enthaltenen Waren gegen einen entsprechenden Teil des angegebenen Preises zu liefern.
6. Angebote oder Kostenvoranschläge gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.
(Siehe auch: Erläuterung durch Artikel unter 2).

Artikel 4 ABSCHLUSS DER VEREINBARUNG
1. Der Vertrag kommt durch die rechtzeitige Annahme des Angebots des Nutzers durch den Verbraucher zustande.

Artikel 5 LIEFERUNG
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Werk/Geschäft/Lager des Verwenders.
2. Der Verbraucher ist verpflichtet, die gekaufte Ware zum Zeitpunkt der Bereitstellung oder Übergabe an ihn abzunehmen.
3. Wenn der Verbraucher den Kauf verweigert oder bei der Bereitstellung von Informationen oder Anweisungen, die für die Lieferung erforderlich sind, nachlässig ist, werden die zur Lieferung bestimmten Artikel auf Gefahr des Verbrauchers gelagert, nachdem der Benutzer ihn benachrichtigt hat. In diesem Fall schuldet der Verbraucher alle zusätzlichen Kosten.
4. Wenn der Benutzer und der Verbraucher eine Lieferung vereinbaren, erfolgt die Lieferung von Einkäufen auf Kosten des Verbrauchers. Der Nutzer behält sich das Recht vor, die Kosten für die Lieferung bei Lieferung gesondert in Rechnung zu stellen.
5. Wenn vereinbart wurde, dass die Lieferung in Phasen erfolgt, kann der Benutzer die Ausführung der Teile aussetzen, die zu einer nachfolgenden Phase gehören, bis der Verbraucher die Ergebnisse der vorangegangenen Phase schriftlich genehmigt hat.
6. Benötigt der Nutzer im Rahmen der Vertragsdurchführung Informationen vom Verbraucher, beginnt die Lieferzeit, nachdem der Verbraucher diese dem Nutzer zur Verfügung gestellt hat.
7. Wenn der Benutzer eine Lieferfrist angegeben hat, ist diese indikativ. Eine angegebene Lieferzeit ist daher niemals eine feste Frist. Die endgültige Lieferzeit wird jedoch die angegebene Lieferzeit niemals um mehr als ein Viertel überschreiten, es sei denn, es liegt ein Fall höherer Gewalt vor. Bei Überschreitung einer Frist muss der Verbraucher den Nutzer schriftlich in Verzug setzen e zu setzen.
(Siehe auch: Erläuterung durch Artikel unter 3).

Artikel 6 GEWÄHRLEISTUNG
1. Der Verwender garantiert, dass die zu liefernde Ware den üblichen Anforderungen und Normen, die an sie gestellt werden können, entspricht und frei von Mängeln ist.
2. Die unter 1. genannte Gewährleistung gilt auch, wenn die zu liefernde Ware zur Verwendung im Ausland bestimmt ist und der Verbraucher den Verwender bei Vertragsschluss ausdrücklich schriftlich auf diese Verwendung hingewiesen hat.
3. Die Gewährleistung für unter 1. genannte nichtelektronische Artikel gilt für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Lieferung. Die unter 1. genannte Garantie für elektronische Artikel gilt für einen Zeitraum von 3 Monaten nach Lieferung.
4. Entspricht die zu liefernde Ware diesen Garantien nicht, wird der Verwender die Ware innerhalb einer angemessenen Frist nach deren Erhalt oder, falls eine Rückgabe zumutbar nicht möglich ist, nach schriftlicher Mitteilung des Mangels durch den Verbraucher ersetzen oder veranlassen Reparatur nach Ermessen des Benutzers. . Im Falle des Ersatzes verpflichtet sich der Verbraucher bereits jetzt, die ersetzte Sache an den Benutzer zurückzugeben und das Eigentum daran auf den Benutzer zu übertragen.
5. Die diesbezüglich genannte Gewährleistung gilt nicht, wenn der Mangel durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung entstanden ist oder wenn der Verbraucher oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Benutzers Änderungen an der Sache vorgenommen oder versucht haben, Änderungen vorzunehmen oder sie für Zwecke verwendet haben, für die die Sache nicht bestimmt ist.
6. Entspricht der Liefergegenstand nicht der Vereinbarung und stellt diese Abweichung einen Mangel im Sinne des Produkthaftungsgesetzes dar, haftet der Verwender grundsätzlich nicht für Folgeschäden. (Siehe auch: Artikelweise Erläuterung unter 4).

Artikel 7 MUSTER UND MODELLE
1. Wurde dem Verbraucher vom Verwender ein Modell oder Muster gezeigt oder zur Verfügung gestellt, entspricht die Ware diesem, es sei denn, die Bestimmung wurde als Anhaltspunkt verwendet.

Artikel 8 EIGENTUMSVORBEHALT
1. Der Verwender bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises alleiniger Eigentümer der gelieferten Sache.

Artikel 9 UNTERSUCHUNGEN, ANZEIGEN
1. Der Verbraucher ist verpflichtet, die gelieferte Ware zum Zeitpunkt der Lieferung, in jedem Fall jedoch so schnell wie möglich, zu prüfen (oder prüfen zu lassen). Dabei sollte der Verbraucher prüfen, ob Qualität und Quantität der gelieferten Ware der Vereinbarung entsprechen oder zumindest den Anforderungen genügen, die im normalen (Handels-)Verkehr hieran gelten.
2. Offensichtliche Mängel sind dem Nutzer innerhalb von drei Tagen nach Lieferung schriftlich zu melden, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit unzumutbaren Kosten verbunden.
3. Der Verbraucher muss dem Benutzer einen nicht sichtbaren Mangel innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist, unter gebührender Beachtung der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes dieses Artikels melden. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Benutzer berechtigt, alle Kosten für Reparatur oder Austausch, einschließlich Verwaltungs-, Versand- und Anfahrtskosten, in Rechnung zu stellen.
4. Bei Schäden oder Verlusten durch den Versand durch einen Dritten wird zunächst das Ergebnis der Untersuchung durch den Dritten abgewartet.
5. Bei fristgerechter Reklamation gemäß vorstehendem Absatz bleibt der Verbraucher verpflichtet, die gekaufte Ware zu kaufen und zu bezahlen. Wenn der Verbraucher mangelhafte Waren zurücksenden möchte, erfolgt dies mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Benutzers und auf die vom Benutzer angegebene Weise.
(Siehe auch: Erläuterung durch Artikel unter 5).

Artikel 10 GEFAHRÜBERGANG
Das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung der vertragsgegenständlichen Produkte geht in dem Moment auf den Verbraucher über, in dem sie rechtmäßig und/oder tatsächlich an den geliefert werden Verbraucher und damit in die Gewalt des Verbrauchers oder eines vom Verbraucher zu benennenden Dritten gestellt. Die Kosten des Verlustrisikos der Produkte während des Versands trägt der Benutzer. Die Kosten des Risikos einer Beschädigung der Produkte während des Versands liegen beim Benutzer und Verbraucher. Beide erhalten 50 % des vom Versandunternehmen gezahlten Betrags. (Siehe auch: Artikelweise Erläuterung unter 6).

Artikel 11 PREISERHÖHUNG 1. Vereinbart der Nutzer mit dem Verbraucher bei Vertragsabschluss einen bestimmten Preis, ist der Nutzer dennoch berechtigt, den Preis zu erhöhen, auch wenn der Preis ursprünglich nicht unter Vorbehalt angegeben wurde. 2. Erfolgt innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsschluss eine Preiserhöhung, kann der Verbraucher den Vertrag ungeachtet des Prozentsatzes der Erhöhung schriftlich kündigen, es sei denn, es besteht die Befugnis zur Preiserhöhung t von einer Macht nach dem Gesetz. 3. Wenn die Preiserhöhung zwei Monate nach Vertragsschluss erfolgt, ist der Verbraucher berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn die Preiserhöhung mehr als 5 % beträgt, es sei denn, diese Preiserhöhung ist das Ergebnis einer Vertragsänderung oder dieser Erhöhung ergibt sich aus einer Befugnis nach dem Gesetz. (Siehe auch: Artikelweise Erläuterung unter 7).

Artikel 13 AUSSETZUNG UND AUFLÖSUNG
1. Der Benutzer ist berechtigt, die Erfüllung der Verpflichtungen auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, wenn:
- Der Verbraucher die Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht oder nicht vollständig erfüllt.
- nach Abschluss des Vertrages werden dem Nutzer Umstände bekannt, die Anlass zu der Befürchtung geben, dass der Verbraucher seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wird. Besteht begründeter Anlass zur Befürchtung, dass der Verbraucher dieser nur teilweise oder nicht ordnungsgemäß nachkommen wird, ist die Aussetzung nur zulässig, soweit der Mangel dies rechtfertigt.
- Der Verbraucher wurde bei Vertragsabschluss aufgefordert, eine Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag zu leisten, und diese Sicherheit wird nicht geleistet oder ist unzureichend. Sobald Sicherheit geleistet ist, erlischt das Recht zur Aussetzung, es sei denn, diese Zahlung wurde dadurch unzumutbar verzögert.
2. Darüber hinaus ist der Nutzer berechtigt, den Vertrag aufzulösen (oder auflösen zu lassen), wenn Umstände eintreten, die eine Erfüllung des Vertrages unmöglich machen oder nach den Maßstäben der Angemessenheit und Billigkeit nicht mehr verlangt werden können, oder wenn andere Umstände eintreten derart beschaffen sein, dass eine unveränderte Aufrechterhaltung der Vereinbarung vernünftigerweise nicht erwartet werden kann.
3. Wenn der Vertrag aufgelöst wird, sind die Forderungen des Benutzers gegenüber dem Verbraucher sofort fällig und zahlbar. Stellt der Nutzer die Erfüllung seiner Verpflichtungen ein, behält er seine Ansprüche aus dem Gesetz und dem Vertrag.
4. Der Nutzer behält sich immer das Recht vor, Schadensersatz zu verlangen.

Artikel 14 EINZUGSKOSTEN
1. Wenn der Verbraucher in Verzug gerät oder eine oder mehrere seiner Verpflichtungen nicht erfüllt, trägt der Verbraucher alle angemessenen Kosten, die für die außergerichtliche Einziehung der Zahlung entstehen. In jedem Fall schuldet der Verbraucher im Falle einer Geldforderung Inkassokosten. Die Inkassokosten werden gemäß dem von der niederländischen Anwaltskammer in Inkassofällen empfohlenen Inkassosatz berechnet.
2. Wenn der Nutzer nachweist, dass ihm höhere Kosten entstanden sind, die vernünftigerweise notwendig waren, sind diese ebenfalls erstattungsfähig. (Siehe auch: Artikelweise Erläuterung unter 9).

Artikel 15 SCHADENERSATZ
1. Der Verbraucher stellt den Benutzer von Ansprüchen Dritter in Bezug auf geistige Eigentumsrechte an vom Verbraucher bereitgestellten Materialien oder Daten frei, die zur Erfüllung des Vertrags verwendet werden.
2. Stellt der Verbraucher dem Nutzer Informationsträger, elektronische Dateien oder Software etc. zur Verfügung, garantiert dieser, dass die Informationsträger, elektronischen Dateien oder Software frei von Viren und Mängeln sind.

Artikel 16 GEISTIGES EIGENTUM UND URHEBERRECHT
1. Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält der Nutzer die ihm nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Rechte und Befugnisse.
2. Dem Verbraucher ist es nicht gestattet, Änderungen an der Ware vorzunehmen, es sei denn, die Beschaffenheit der gelieferten Ware ergibt etwas anderes oder es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart.
3. Alle Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Filme, Software und andere Materialien oder (elektronischen) Dateien, die vom Benutzer im Rahmen der Vereinbarung erstellt wurden, bleiben Eigentum des Benutzers, unabhängig davon, ob sie dem Verbraucher oder Dritten zugänglich gemacht wurden ., sofern nicht anders vereinbart.
4. Alle vom Nutzer zur Verfügung gestellten Unterlagen wie Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Filme, Software, (elektronische) Dateien etc. sind ausschließlich zur Nutzung durch den Verbraucher bestimmt und dürfen vom Verbraucher ohne vorherige Zustimmung nicht vervielfältigt, öffentlich gemacht werden des Benutzers oder Dritten zur Kenntnis gebracht werden, es sei denn, die Art der bereitgestellten Dokumente erfordert etwas anderes.
5. Der Nutzer behält sich das Recht vor, die durch die Durchführung der Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse für andere Zwecke zu verwenden, sofern keine vertraulichen Informationen an Dritte weitergegeben werden.

Artikel 17 HAFTUNG
1. Wenn die vom Benutzer gelieferte Ware mangelhaft ist, beschränkt sich die Haftung des Benutzers gegenüber dem Verbraucher auf das, was in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter "Garantien" geregelt ist.
2. Haftet der Hersteller einer mangelhaften Sache für Folgeschäden, haftet die aaDie Haftung des Benutzers beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des Artikels oder die Rückerstattung des Kaufpreises.
3. Unbeschadet des Vorstehenden haftet der Benutzer nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz und / oder grober Fahrlässigkeit und / oder schuldhaftem Handeln oder auf unvorsichtiger oder unsachgemäßer Verwendung durch den Verbraucher beruht.
4. Die in diesen AGB enthaltenen Haftungsbeschränkungen für unmittelbare Schäden gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Nutzers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.
(Siehe auch: Erläuterung durch Artikel unter 10).

Artikel 18 HÖHERE GEWALT
1. Die Parteien sind nicht verpflichtet, einer Verpflichtung nachzukommen, wenn sie daran durch einen Umstand gehindert sind, der nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen ist und der nicht nach Gesetz, Rechtsakt oder allgemein anerkannten Auffassungen zu ihren Lasten geht.
2. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet höhere Gewalt, zusätzlich zu dem, was in dieser Hinsicht unter Gesetz und Rechtsprechung verstanden wird, alle vorhersehbaren oder unvorhergesehenen äußeren Ursachen, auf die der Benutzer keinen Einfluss ausüben kann, aufgrund derer der Benutzer jedoch seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. . Dazu gehören Streiks im Unternehmen des Nutzers.
3. Der Benutzer hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn der Umstand, der die (weitere) Erfüllung verhindert, eintritt, nachdem der Benutzer seine Verpflichtung hätte erfüllen müssen.
4. Die Parteien können die Verpflichtungen aus dem Vertrag für die Dauer der höheren Gewalt aussetzen. Wenn dieser Zeitraum länger als zwei Monate dauert, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne der anderen Partei Schadensersatz leisten zu müssen.
5. Soweit der Nutzer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag zum Zeitpunkt des Eintritts höherer Gewalt bereits teilweise erfüllt hat oder erfüllen kann und der erfüllte oder zu erfüllende Teil einen eigenständigen Wert hat, ist der Nutzer berechtigt, diese bereits zu trennen erfüllter oder zu erfüllender Teil gesondert in Rechnung stellen. Der Verbraucher ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen, als wäre es eine separate Vereinbarung. (Siehe auch: Artikelweise Erklärung unter 11).

Artikel 19 STREITIGKEITEN
1. Für Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Nutzers zuständig, soweit nicht das Amtsgericht zuständig ist. Der Nutzer hat jedoch das Recht, die Streitigkeit dem zuständigen Gericht nach dem Gesetz vorzulegen. (Siehe auch: Artikelweise Erklärung unter 12).

Artikel 20 ANWENDBARES RECHT
1. Für alle Vereinbarungen zwischen dem Benutzer und dem Verbraucher gilt niederländisches Recht. Das Wiener Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen herunterladen

 

Back to Top